డేకేర్ చాట్

డేకేర్ చాట్

ఈ గేమ్ లో మీరు పిల్లులు కోసం ఒక డేకేర్ నిర్వహించండి. పిల్లుల వారి లిట్టర్ మార్చడానికి, వారి గది ఇవ్వాలని స్వాగతించింది ...

నియంత్రిస్తుంది.

  • : నటించడానికి వస్తువులు క్లిక్ చేయండి.

అన్ని ఆట
డేకేర్-చాట్
83% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను